Bu Blogda Ara

21 Ağustos 2017 Pazartesi

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde neler değişti?

 • Yıllık ücretli izin süreleri eski düzenlemeye göre en fazla üçe bölünebiliyorken artık bu sınırlama kaldırıldı.
 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dört gün arttırıldı.
 • Alt işveren işçilerinin izin sürelerinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri durmunda alt işveren değişikliğinden ektilenmemsi sağlandı.

 Değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 
-->
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

ESKİ DÜZENLEME
YENİ DÜZENLEME
Madde 6: Yıllık Ücretli İznin Uygulanması Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
Madde 6: Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.
Eklenen Fıkra:
Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.
Madde 9: İzin Süresinin Tespiti
İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.
İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a)     Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
az olamaz.
Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Madde 9: İzin Süresinin Tespiti
İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.
İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
b)    Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.
d) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

21 Temmuz 2017 Cuma

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı Seçimi


Türk Ticaret Kanunun bu konuyla ilgili 366. maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekildedir.

MADDE 366 (1) "Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir."

Bu maddenin lafzından yönetim kurulu başkanlarının her yıl yeniden seçilmek zorunda olduğu anlaşılmaktadır. Eski TTK düzenlemesi de bu şekildeydi. Ancak TTK’da bu maddenin uygulanmaması durumunda ne olacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Öğretide de yönetim kurulu başkanlarının her yıl seçilmesi gerektiği belirtilmiş ancak seçilmezse sonucunun ne olacağına yer verilmemiştir.
İstanbul Ticaret Odası’nın uygulamasıda da her yıl yeniden seçilmemiş olsa bile, süresi belirtilmeden seçilmiş bir başkanın yerine eğer başka bir başkan seçilmezse, başkanın görevinin hukuki anlamda geçerliliğini koruyacağı ve aynı şekilde bir yıldan fazla süreyle göreve getirilen yönetim kurulu başkanın da geçerli bir şekilde görevlerini icra edebileceği yönündedir.

Anlaşılmaktadır ki, TTK’nun 366. maddesinin ilk fıkrası bir yaptırım öngörmediğinden çoğunlukla uygulamada saf dışı bırakılmaktadır. Ancak her ne kadar bir yaptırımı olmasa da, ilerde bir uyuşmazlık ile karşılaşmamak için kanun maddesinin özenle uygulanması gerekmektedir.

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Markanın Korunmasına İlişkin Getirdiği Değişiklikler


Markanın Korunmasına İlişkin Mevzuat Değişiklikleri
Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi
Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliği
Markaların Korunması Hakkında KHK ile yalnızca marka bakımından düzenleme mevcuttu
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında sınai mülkiyetin diğer konuları da birlikte (patent, faydalı model vb.) düzenlenmiştir.
Başvurular Türk Patent Enstitüsü’ne yapılıyordu.
Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu olarak adlandırılmıştır.
Sadece çizimle ifade edilebilen işaretler marka olarak tescil edilebiliyordu.
Çizimle ifade edilemese bile ayırt edici nitelikte olan işaretler de marka olabiliyor. (Ses, renk, hareket vb.)
Daha önce tescil edilmiş markayla aynı ya da çok benzer markaların tescili mutlaka reddedilirdi.
Marka sahibinin usulüne uygun muvafakatiyle daha önce tescil edilmiş markayla aynı ya da çok benzer markaların tescili kabul edilebilir.
Bültende yayımlanan marka başvurularına itiraz süresi 3 aydı.
Bültende yayımlanan marka başvurularına itiraz süresi 2 aydır.
Önceden tescil edilmiş markalarla aynılık ya da benzerlik itirazında başvurucunun kullanım ispatı isteme hakkı yoktu.
Yeni düzenlemeyle önceden tescil edilmiş markalarla aynılık ya da benzerlik itirazında marka tescil talebinde bulunan itiraz edenden markayı kullandığını ispat etmesini isteyebilir.
Tescili için gerekli aşamaları tamamlanmamış markalarla ilgili yasal düzenleme yoktu.
Tescili için gerekli aşamaları tamamlanmamış markalar özel bir düzenlemeye tabi kılınmıştır.
Geriye yürüyen hükümsüzlük yaptırımı vardı.
Geriye yürüyen hükümsüzlük yaptırımına ek olarak ileriye etkili iptal yaptırımı da 2024 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kerem Utku Örer

Changes for Trade Marks Brought by the Industrial Property Law


CHANGES IN THE LEGISLATIONS ABOUT PROTECTION OF TRADEMARK


BEFORE


AFTER
Decree-Law No. 556 on the Protection of Trademarks did not include other means of IP Rights, but only regulated protection of trademarks.
Industrial Property Law includes regulations about trademark, patent and utility model, etc.
Türk Patent Enstitüsü (Turkish Patent Institute) had been accepting the applications.
Turkish Patent Institute’s name changed as Türk Patent ve Marka Kurumu (Turkish Patent and Trademark Office)
Only the signs which could be represented graphically were considered as registerable trademark.
The signs which cannot be represented graphically (such as voice, color and movement) can be registered as trademark as long as they are distinctive.
The trademark applications which includes same or very similar trademark to previously registered trademark were being rejected strictly.
Previously registered trademark owner can approve new applications which includes same or very similar trademark.
Objection period for published applications was 3 months.
Objection period for published applications is 2 months.
Proofs of usage could not be requested from objectors who claim uniformity or similarity to previously registered trademark.
Proofs of usage can be requested from objectors who claim uniformity or similarity to previously registered trademark.
There were no legislation about the applications which include incomplete steps.
There are special regulations for the applications which include incomplete steps.
There was retroactive sanction of nullity.
In addition to retroactive sanction of nullity the proactive sanction of cancellation will enter into force by 2024.


Kerem Utku Örer

12 Temmuz 2017 Çarşamba

Are you familiar with the new Law on Protection of Personal Data?


After the publication of the Law on Protection of Personal Data (“Law”) numbered 6698 on 07.04.2016, the draft Directive on Register of Data Controllers (“Directive”) has been prepared and will be finalized soon.
The Law is already in force and according to its articles; all personal information processed so far (before the adoption of the Law) shall be brought in compliance with the Law in two years. Otherwise violation of the Law may result in administrative fines and/or imprisonment and/or pecuniary and non-pecuniary damages. Thereby it is important to take necessary steps and prepare your organization for the Law as soon as possible.
This brief memorandum aims to give brief information relating the Directive.
What are Controller and Register of Data Controllers?
According to Law, Controller shall mean natural or legal person, which determines the purposes and means of the processing of personal data and which is responsible of establishment and management of the data recording system. For instance, an accounting firm shall be considered as a controller relating to collected personal data of its employees or call centers shall be considered as a controller relating to collected personal data of their clients, etc.
Register of Data Controllers (“Register”) is a register system which the Controllers have to sign up and announce their activities relevant to processing of personal data.
Who will be the Controller in legal entities?
For the legal entities, the Controller is the legal entity itself. Authorized body to represent and bind the company will be responsible with regard to the Law, Directive and the other related directives.
If the Controller is not located in Turkey, a natural person or a legal entity should be appointed to represent and bind the Controller with the authorities stated by the directive in minimum.
Do you need to sign up for the Registry?

As a rule, every organization that processes personal information has to sign up unless they are exempted.
What are the exemptions?
The Law defines some circumstances with Article 28 which excludes application of the Law entirely. For instance, if personal data processing is related to one’s own data or a family member who is cohabitant to a processor; if personal data processing is necessary for national defense, national security, public safety, public order, economic safety or for the purposes of art, history, science or freedom of expression provided that right of privacy or personal right of data subject are not violated; if personal data processing is carried out by investigating, prosecution, judgment or enforcement authorities.
However apart from the circumstances defined with Article 28, the Committee (the Committee of Protection of Personal Data which is established to enforce the Law) is also entitled to designate new exceptional conditions by taking into account the qualification, number, retention period of the personal data and purpose of processing etc.
Is there a deadline to sign up for the Registry?
The Controllers shall sign up for the Registry before processing any personal data or within 30 days after such an obligation arises. Failure to do so is subject to administrative fine from 20.000-TL to 1.000.000.-TL. 
Is there a fee to sign up for the Registry?
There will be an initial signup fee for the Registry and a fee for each and every registered year. Amount of these fees are not determined yet.   
Which Information do you need to share with the Committee?
Controllers are obliged to submit following information to the Committee to sign up for the Registry.
-       ID and address information of the Controller and the representative of the Controller if any,
-       Information asked in the application form which will be determined by the Committee later on,
-       Reasons/purposes for processing information,
-       Types/Classes of information processed,
-       Possible recipients of the personal data,
-       Personal data which may be transferred to foreign countries,
-       Precautions which are considered to be taken for data security in compliance with the criteria of the Committee.
Do you have Personal Data Inventory Map?
Controllers who are obliged to sign up for the Registry are also obliged to maintain Personal Data Inventory. Classifying personal data helps organizations to identify the personal data that they have collected and been processing. (What personal data is collected and why?, Who collects it?, Where it is stored?, Who it is disclosed to?)
Do you have Personal Data Retention and Disposal Policy?
Controllers who are obliged to sign up for the Registry are also obliged to have Personal Data Retention and Disposal Policy showing the retention periods of the related personal information as required by reasons/purposes for processing this information.
This brief memorandum is prepared based on the draft directive; accordingly it may be revised in compliance with the final version of the directive.
Av. Vedia Nihal Koyuncu, LL.M

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik (“Yönetmelik”)  taslağı da hazırlanmış ve yakın süre içerisinde son halini alması beklenmektedir. 

Resmi gazetede yayım tarihi ile birlikte yürürlüğe girmiş olan Kanun hükümlerine göre, Kanun yürürlüğe girene kadar işlenmiş olan tüm kişisel verilerin iki yıl içinde Kanun hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi durum, Kanun’a aykırılık anlamına gelecek ve idari para cezası ve/veya hapis ve/veya maddi manevi zarar tazminat taleplerine yol açabilecektir. Bu sebeple, gerekli adımların bir an evvel atılarak tüm kurum, kuruluş, şirketlerin, uygulamalarını Kanun’a uygun hale getirmesi önem arz etmektedir.
İşbu çalışma ile Yönetmelik taslağı hakkında özet bilgi vermek hedeflenmektedir.
Veri Sorumlusu ve Veri Sorumluları Sicili Nedir?
Kanuna göre, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilere “veri sorumlusu” adı verilmektedir. Örneğin, çalışanlarının kişisel verilerini toplamakta olan bir mali müşavirlik firmasının veya müşterilerinin kişisel verilerini toplayan bir çağrı merkezinin veri sorumlusu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”) veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.
Tüzel Kişilerde Veri Sorumlusu Kimdir?
Tüzel kişilerde Veri Sorumlusu tüzel kişinin kendisidir. Tüzel kişi bu açıdan sorumluluklarını, Şirketi temsil ve ilzama yetkili organ marifeti ile yerine getirecektir.
Şayet Veri Sorumlusu Türkiye’de yerleşik değilse, Veri Sorumlusu’nu Yönetmelik’te belirtilen asgari şekilde temsil etmek üzere gerçek veya tüzel kişi atanmalıdır.
Sicile Kayıt Olmak Zorunda mıyım?

Kural olarak, şayet mevzuata göre muafiyet halleri bulunmuyorsa, tüm Veri Sorumluları sicile kayıt olmak zorundadır.

Muafiyet Halleri Nelerdir?

Kanun’un, 28. maddesinde bazı muafiyet halleri belirlenmiştir. Örneğin, Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi; kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek  suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi; kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi; Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi; kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, halleri muafiyet kapsamındadır.

Ancak Kanun’da sayılan bu muafiyet hallerinden ayrı olarak, kişisel verinin niteliği, sayısı, saklanma süresi ve işlenme amacı gibi hususları dikkate alarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da bazı durumlarda muafiyet tanıyabileceği düzenlenmiştir.

Sicile kayıt için süre var mı?

Veri Sorumluları kişisel veri işlemeye başlamadan evvel veya böyle bir yükümlülük doğduktan sonra 30 gün içinde sicile kayıt olmakla yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülüğün ihlali 20.000.-TL’den 1.000.000.-TL’ye kadar idari para cezasına sebep olabilecektir.

Sicile kayıt ücreti var mı?
Sicile ilk kayıt için ve kayıtlı kalındığı süre içinde her yıl Kurul tarafından belirlenecek ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler henüz belirlenmemiştir.
Sicil ile paylaşılacak bilgiler nelerdir?
Veri sorumluları tarafından Sicile kayıt başvurusu sırasında aşağıdaki bilgilerin sunulması gerekmektedir:
 • Veri sorumlusu ve varsa veri sorumlusu temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
 • Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 • Veri güvenliğine ilişkin öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler. 

Kişisel Veri Envanteriniz hazır mı?
Sicile kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları Kişisel Veri İşleme Envanteri düzenleme yükümlülüğü altındadır. Kişisel veri işleme envanteri, veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanteri ifade etmektedir.  Kişisel Verilerin sınıflandırılması toplanan ve işlenen kişisel verilerin tespit ve takibine yardımcı olacaktır. (Hangi kişisel veriler, ne amaçla toplandı?, Bu veriler kim tarafından toplandı?, Nerede saklanıyor?, Veriler kime ifa edildi?)
Kişisel veri saklama ve imha politikanız bulunuyor mu?
Sicile kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, veri işleme amaçlarının gerektirdiği azami veri işleme sürelerini düzenleyen Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası düzenleme yükümlülüğü altındadır.
İşbu çalışma taslak Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanmış olup Yönetmelik’te meydana gelebilecek değişikliklere bağlı olarak revize edilebilecektir.

Av. Vedia Nihal Koyuncu

11 Temmuz 2017 Salı

INFORMATION ABOUT SECURITY SEAL


Increasing importance of online shopping and e-commerce have made it essential to take right steps to ensure the security of customers. Ministry of Customs and Trade researched different practices in other countries and decided to introduce Security Seal.

The ministry aims to identify the e-commerce websites which provide minimum standards and encourage the customers to shop on these secure websites so that the customers will be protected from fraud and other risks of online shopping.

The communiqué published in the Turkish Official Gazette on June 6th 2017 determined the minimum standards for e-commerce websites to be eligible for Security Seal. According to the communiqué, the e-commerce websites should meet these minimum standards :

 • All the transactions which include personal data and/or payment information should be protected via SSL certificate.
 • Leak tests should be done by certificated leak test service providers on a regular basis.
 • The e-commerce website content and sales on the website should be in compliance with the legal regulations.
 • Detailed and accurate information about the products and services, delivery tracking information of products and images should be provided for customers.
 • An internet-based communication method and telephone number should be accessible for the requests and complaints of the customers.
 • The service provider who is applying to obtain Security Seal should not have been punished because of violating the criminal laws mentioned in the communiqué.
 • If the service provider who is applying to obtain Security Seal has gone bankrupt, its reputation should be returned to obtain Security Seal.

The e-commerce service providers may apply to the Security Seal Providers (“SSP”) to obtain Security Seal. SSP should check whether service provider meets the minimum standards or not. Also after granting Security Seal, SSP should check the actual status of e-commerce service provider periodically. If the e-commerce service provider cannot meet the minimum standards anymore, after obtaining Security Seal; SSP should demand the elimination of deficiencies from service provider in 15 days. Otherwise, granted Security Seal would be suspended until the minimum standards are met by the service provider again.

In the cases mentioned below, Security Seal will be canceled by the SSP:

 • Cancellation request of service provider,
 • Termination of e-commerce activities,
 • Determination of lack of minimum standards required within 30 days after suspension of Security Seal,
 • Activities violating legal regulations mentioned in the communiqué,
 • Determination of actions which require 3rd time suspension in a calendar year,
 • Determination of missing information or misleading documents regarding minimum standards,
 • Bankruptcy of service provider.


Kerem Utku Örer
Trainee Lawyer

Etiketler

marka Turkuaz Kart Türk Patent ve Marka Kurumu Uluslararası İşgücü Kanunu sınai mülkiyet kanunu Marka Koruması Sınai Mülkiyet marka tescili Auditor Board of Directors Corporate Responsibility Corporate Social Responsibility E-Commerce Web Sites E-Ticaret siteleri E-Ticarette Güven Faydalı Model; Teşvik; KOSGEB; Turquality; Sınai Mülkiyet Fikri Mülkiyet Güven Damgası Güven Damgası Sağlayıcısı Human Rights; Equality; Labour Law; discrimination; mobbing; 6701; Human Rights and Equality Institution Industrial Property Law International Workforce Law Kişisel Veriler; Kişisel Verilerin Korunması; Veri Sorumlusu; Veri Sorumluları; Kişisel Veri Envanteri; Veri Sorumluları Sicili Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sürdürülebilirlik Madrid Protokolü Markanın Tescili Markaya Tecavüz Minority Minority rights OHAL Protection of Personal Data; Data Controller; Register of Data Controllers; Committee of Protection of Personal Data; Personal Data Inventory; Personal Data Retention and Disposal Policy Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi; Ar-Ge; Teknoloji Transfer Ofisi Security Seal Communiqué Security Seal Providers Sermaye Şirketleri Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Trade Mark Turkish Commercial Code Turkuaz Kart nedir Turquoise Card Türk Patent Enstitüsü Yabancıların Türkiye'de Çalışması Yeni Türk Ticaret Kanunu; Tek Kişilik Şirketler; Anonim Şirketler; Limited Şirketler başvurusu data privacy elektrik enerjisi enerji enerji kaynakları ethics; code of ethics; corporate governance fazla çalışma; fazla sürelerle çalışma; fazla mesai; yazılı onay geçici iş ilişkisi gizli bilgi human rights convention ikamet izni intellectual property law iptali iş sırrı kimlere verilir kişisel veri kişisel verileri işleme kişisel verileri koruma kanunu marka hakkı marka itiraz marka korumasında yenilikler markaya itirazda süre merkezi tüzel kişilik bilgi sistemi personal data personal data processing personal data protection privacy private employment agencies residence permit in Turkey sadakat borcu taklit tanınmış marka temporary employment relationship ticaret sicil memurluğu veri gizliliği work permit in Turkey yenilenebilir enerji yönetim kurulu başkanı; TTK madde 366 yıllık ücretli izin yönetmeliği yıllık ücretli izin; izin süresinin tespiti Çalışma İzni çalışma izinleri çalışma izni çalışma izni muafiyeti özel istihdam büroları İflas Erteleme İkamet İzni İş Kanunu; Çağrı Üzerine Çalışma; Uzaktan Çalışma; Geçici İş İlişkisi; Yeni Düzenleme İş sözleşmesi